Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče: Kanalizacijsko omrežje Nova Gorica in Šempeter - Vrtojba

V obsegu del na kanalizacijskem omrežju občin Nova Gorica in Šemptere - Vrtojba je bilo zgrajeno in delno rekonstruirano 29 km fekalne in mešane kanalizacije.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče: Kanalizacijsko omrežje Nova Gorica in Šempeter - Vrtojba

Izgradnja kanalizacije z razbremenilniki visokih voda je bila izvedena sočasno z izgradnjo in navezavo fekalnih voda celotnega goriškega območja na centralno čistilno napravo v Vrtojbi. V obsegu del na kanalizacijskem omrežju je bilo zgrajeno in delno rekonstruirasno 29 km fekalne in mešane kanalizacije, 12 črpališč, 27 razbremenilnih objektov in 4 zadrževalni sistemi. Posebej zahtevna je bila izvedba dograditve razbremenilnika visokih voda ob Erjavčevi cesti v Novi Gorici, izgradnja novega zadrževalnega bazena in razbremenilnika na Feiglovi ulici v Šempetru, s poudarkom na različnih izbranih tehnologijah ščitenja gradbene jame in prilagojenim tehničnim možnostim na lokaciji izvedbe. Izkop gradbene jame zadrževalnega bazena je bil zaščiten z "berlinsko steno" z dodatnim sidranjem z IBO sidri, kar je bilo v Sloveniji prvič uspešno uporabljeno za tako globino in obseg izvedbe. 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: